Style Switcher

Choose Color:

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT G-OFFICE

Đặc điểm kỹ thuật, mô hình giải pháp, công nghệ và bảo mật dữ liệu

Mô hình
tổ chức dữ liệu

Vừa tập trung vừa phân tán

Công nghệ
Smart Client

Là sự kết hợp giữa sức mạnh của máy tính cục bộ và khả năng triển khai đơn giản của web

Bảo mật
dữ liệu

Client=>Web Server=>Web Service=>Database Server

Cơ chế đồng
bộ dữ liệu

Tất cả yêu cầu đồng bộ được được mã hóa và chứng thực.

Phân quyền
người dùng

Theo chức năng, theo tác; ghi nhận lịch sử người dùng; thông tin thiết bị đăng nhập